ที่ กท./eb.7/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถหนองรี บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)