นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง

               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ที่ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ใช้และสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์