นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ และตำรวจทางหลวง ประชุมและตรวจงานเพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ และตำรวจทางหลวง ประชุมและตรวจงานเพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เพื่อรองรับการเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 เต็มรูปแบบในวันนี้ เวลา 22.00 น.