นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตรวจความพร้อมระบบบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต รองอธิบดีกรมทางหลวง นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นายวีร์ตรา จันทนวรางกูร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และนายตะวัน ศรีดามา รองผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจความพร้อมระบบบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 เพื่อรองรับการเปิดให้บริการระบบ M-Flow เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ