บัตร M-PASS คุ้มสองต่อ สมัครใหม่แจก100 ลุ้นรางวัลค่าผ่านทางสูงสุด 10,000 บาท

บัตร M-PASS คุ้มสองต่อ สมัครใหม่แจก100 ลุ้นรางวัลค่าผ่านทางสูงสุด 10,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สําหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ เมื่อเติมเงินครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และใช้บัตรผ่านทางอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน (จํากัด 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการ) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 – 31 ม.ค. 2562 

พร้อมลุ้นรับรางวัลค่าผ่านทางมูลค่ารวม 1,325,000 บาท รับสิทธิ์ง่ายๆ ทุกครั้งที่ผ่านช่องชําระเงินแบบอัตโนมัติ และเติมเงิน 500 บาทขึ้นไปต่อเดือนในช่วงแคมเปญ รับ 1 สิทธิ์
รางวัลที่ 1 ค่าผ่านทางมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 2 ค่าผ่านทางมูลค่า 5,000 บาท จํานวน 30 รางวัล
รางวัลที่ 3 ค่าผ่านทางมูลค่า 500 บาท จํานวน 1,950 รางวัล

 

หมายเหตุ: 

 • สามารถใช้ได้กับทางด่วนและมอเตอร์เวย์

 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นทางยกระดับโทลเวย์ ไม่เข้าร่วมรายการ

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กติกาและเงื่อนไข: สมัคร M-PASS และเติมเงินครั้งแรก 1,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน (Cash back) 100 บาท

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าที่เคยสมัครใช้ M-PASS และทําการยกเลิกการใช้แล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • สงวนสิทธิ์ การให้ Cash back 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

 • การได้สิทธิ์จะเริ่มเมื่อผู้สมัครใช้ M-PASS ชําระค่าผ่านทาง 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันสมัคร

 • จํากัดสิทธิ์การรับ Cash back จํานวน 10,000 สิทธิ์แรก หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม

 • ธนาคารจะ Cash Back เงินจํานวน 100 บาท โดยการเติมเงินเข้า Tag M-PASS ของผู้ได้รับสิทธิ์ ภายใน 60 วันทําการ หลังมีการวิ่งผ่านทางครั้งแรก

 • “ระยะเวลาแคมเปญ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

ลูกค้าปัจจุบัน ทุกครั้งที่ใช้ M-PASS ชําระค่าผ่านทาง รับสิทธิ์ลุ้นรับค่าผ่านทาง จํานวนรางวัลรวม 2,000 รางวัล รวมมูลค่า 1,325,000 บาท

 • ผู้ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล จะต้องมีการเติมเงินเข้า Tag M-PASS ไม่น้อยกว่า 500 บาท / เดือน ตามรอบดังนี้

  • 1-31 ตุลาคม 2561

  • 1-30 พฤศจิกายน 2561

  • 1-31 ธันวาคม 2561

  • 1-31 มกราคม 2562

 • ใช้ M-PASS ชําระค่าผ่านทาง 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิ์ (ไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์) โดยได้รับสิทธิ์ทั้งการใช้ชําระค่าผ่านทางพิเศษ และ มอเตอร์เวย์

 • ธนาคารจะโอนรางวัลเข้าบัตร M-PASS หรือ Tag M-PASS ของผู้โชคดีตามข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร หรือ มอบเป็นบัตร E-Money ของธนาคาร ตามมูลค่าของรางวัลที่ลูกค้าได้รับภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อ

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลค่าผ่านทางฟรี รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000 บาท และรางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท ต้องติดต่อแสดงตน ขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารกรุงไทยฯ สํานักงานใหญ่ ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) พร้อมแสดงบัตรประชาชน และสําเนา จํานวน 2 ชุด โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 หากลูกค้าไม่ติดต่อขอรับรางวัล ภายในเวลาที่กําหนด ธนาคารฯ จะทําการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 500 บาท ธนาคารฯ จะดําเนินการโอนรางวัล ค่าผ่านทางเข้า Tag M-PASS ของลูกค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ

 • จับรางวัลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th และ www.thaim-pass.com

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ผู้ได้รับรางวัลค่าผ่านทางซ้ำ มากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

 • คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

 • พนักงานและลูกจ้างธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ พนักงานกรมทางหลวงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 153B/2561 •

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 ระยะเวลาแคมเปญ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562