ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือ น้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดฯ เดินบนทางหลวงพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

8 2552 ประกาศผอ. น้ำหนักเกิน(ฉ.2)

ดาวน์โหลด