ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือ น้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดฯ เดินบนทางหลวงพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

9 2552 ประกาศผอ. น้ำหนักเกิน (ฉ.3)

ดาวน์โหลด