ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือ น้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดฯ เดินบนทางหลวงพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

10 2554 ประกาศผอ. น้ำหนักเกิน (ฉ.4)

ดาวน์โหลด