ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือ น้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดฯ เดินบนทางหลวงพิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

11 2555 ประกาศผอ. น้ำหนักเกิน (ฉ.5)

ดาวน์โหลด