มติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2532 (เห็นชอบให้มีทางหลวงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยาสายใหม่)

38 มติคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา

ดาวน์โหลด