ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

มติ ครม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพฯ – ชลบุรี และหมายเลข 9 ตอนบางปะอิน – บางพลี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 ม.ค. 2561 เป็นระยะเวลา 8 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดการใช้พลังงานของประเทศ
โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คาดการณ์ ว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการทางหลวงพิเศษ ทั้ง 2 สาย ประมาณ 5,285,024 คัน (เฉลี่ย 660,628 คัน/ วัน) รวมเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประมาณ 156,720,000 บาท (เฉลี่ย 19.59 ล้านบาท/วัน)
ก่อนการเดินทางขอให้ทุกท่านตรวจสอบสภาพการจราจรบนทางหลวงพิเศษ ได้ที่สายด่วน 1586 กด 7 หรือทาง Application M Traffic ซึ่งท่านจะเห็นสภาพการจราจรบนทางหลวงพิเศษทั้ง 2 สายทางได้แบบ Real Time