งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

กลุ่มอำนวยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

หน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 1 (สาย 9)

 • ฝ่ายจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 2 (สาย 7)

 • ฝ่ายควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • ฝ่ายเทคโนโลยีและระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

 • ฝ่ายบริหารข้อมูลและสถิติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยี สำหรับการบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • ดำเนินการ ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางในทุกระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • เสนอแผนพัฒนา ตรวจสอบ และบำรุงรักษา ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาวของระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • จัดทำรายงานและบัญชีควบคุมสำหรับตรวจสอบ การใช้งานอุปกรณ์ และบัตรผ่านทางทุกประเภท

 • บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการจัดจำหน่าย และให้บริการบัตรผ่านทางอัตโนมัติผ่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

 • บริหารจัดการการจราจรในบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง

 • รวบรวมข้อมูลและประมวลผลสถิติของรายได้ ปริมาณการจราจรที่ผ่านด่าน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

สายทางในความรับผิดชอบ

ด่านเก็บเงินค่าผ่านทางในความรับผิดชอบ จำนวน 13 ด่านฯ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา)

 • ด่านฯ ลาดกระบัง

 • ด่านฯ บางบ่อ

 • ด่านฯ บางปะกง

 • ด่านฯ พนัสนิคม

 • ด่านฯ บ้านบึง

 • ด่านฯ บางพระ

 • ด่านฯ โป่ง

 • ด่านฯ หนองขาม

 • ด่านฯ พัทยา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี)

 • ด่านฯ ธัญบุรี 1

 • ด่านฯ ธัญบุรี 2

 • ด่านฯ ทับช้าง 1

 • ด่านฯ ทับช้าง 2