งานด่านชั่งน้ำหนัก

ส่วนปฏิบัติการสถานีด่านชั่งน้ำหนัก

หน่วยงานภายใน

 • สถานีชั่งน้ำหนักบางปะอิน

 • สถานีชั่งน้ำหนักวัดสลุด

 • สถานีชั่งน้ำหนักลาดกระบัง

 • สถานีชั่งน้ำหนักบางพระ

 • สถานีชั่งน้ำหนักบางบ่อ

 • สถานีชั่งน้ำหนักบางปะกง

 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการ

 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (CCB ลาดกระบัง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • คอยตรวจสอบ คัดกรอง รถบรรทุกที่เข้าใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๗ , ๙

 • บังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยรวม

 • ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้เกินกำหนดที่กรมทางหลวงได้ประกาศไว้

สายทางในความรับผิดชอบ

รับผิดชอบเส้นทางทั้งหมด 188 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย

 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ไปจนถึงพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางทั้งหมด 125 กิโลเมตร 

 • ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางปะอินไปจนถึงทางแยกถนนบางนา - ตราด รวมระยะทางทั้งหมด 63 กิโลเมตร