งาน Control Room

กลุ่มเทคโนโลยีอำนวยการจราจร

หน่วยงานภายใน

  • ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ฝ่ายศูนย์บริการข้อมูล

  • ฝ่ายศูนย์ควบคุมกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1586 กด 7

  • ให้บริการข้อมูลเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือ กรณีรถเสีย อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ และช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้เส้นทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข  7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตลอด 24 ชั่วโมง

  • รับผิดชอบในการบริหารจัดการจราจร ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี)

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยผ่านระบบควบคุมการจราจร อาคารศูนย์ควบการจราจร (CCB ลาดกะบัง และ CCB พัทยา)

สายทางในความรับผิดชอบ

รับผิดชอบเส้นทางทั้งหมด 188 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ไปจนถึงพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางทั้งหมด 12ิ6 กิโลเมตร

  • ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางปะอินไปจนถึงทางแยกถนนบางนา - ตราด รวมระยะทางทั้งหมด 63 กิโลเมตร