อทล. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 112

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 112 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการฝึกอบรม นายช่างโครงการ หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ และสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 31 คน ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กองฝึกอบรม
ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอยกย่องเชิดชูกรมทางหลวงที่ได้รับการการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”