โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วง พัทยา – มาบตาพุด

จุดเริ่มต้นโครงการ : กม.2+291

จุดสิ้นสุดโครงการ : กม.33+450

 

รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างฯ

ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ผลงาน 70.428% จากแผนงาน 70.755%

 

ความเป็นมาของโครงการฯ

ระยะทางรวม 31.159 กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง 14,200 ล้านบาท ค่าเวนคืน 6,000 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 20,200 ล้านบาท

ได้ผ่านกระบวนการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รวมถึง พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงดำเนินโครงการ โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางตามแผนประมาณการรายจ่ายกระทรวงการคลัง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2563