โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง

จุดเริ่มต้นโครงการ : กม.7+325 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาย 7)

จุดสิ้นสุดโครงการ : กม.51+700 (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9)

วันเริ่มต้นสัญญา : วันที่ 28  มกราคม  2559

วันสิ้นสุดสัญญา : วันที่ 15  กรกฎาคม  2561

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900  วัน

ค่างานก่อสร้างตามสัญญา : 516,989,000.00  บาท

 ความเป็นมาของโครงการฯ

.          กรมทางหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษและรองรับการพัฒนาเครือข่าย การขนส่งและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการ

.          ทางแยกต่างระดับทับช้างมีปริมาณจราจรหนาแน่นมาก โดยเฉพาะทิศทางจากสุวรรณภูมิ (ชลบุรี) ไปบางปะอิน อีกทั้งบริเวณด่านเก็บเงินทับช้าง ยังมีปริมาณจราจรหนาแน่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว กรมทางหลวงกำหนดให้มีการก่อสร้างสะพานขนาด 2 ช่องจราจร  ทิศทางเลี้ยวขวาจากสนามบิลสุวรรณภูมิมุ่งหน้าบางปะอิน  ขยายช่องจราจรและขยาย  สะพานข้ามคลองทับช้างจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจรต่อทิศทาง ทั้งฝั่งด้านมุ่งหน้าบางปะอินและด้านมุ่งหน้าบางนา เพื่อรองรับการปรับปรุงขยายด่านเก็บเงินทับช้างในอนาคต