โครงการ

            ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ได้ทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้า จากกรุงเทพฯ ไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเป็นเส้นทางเชื่องโยงฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม คลังสินค้า ท่าเรือ เส้นทางรถไฟ และสนามบิน อีกทั้งมีบทบาทสำคัญต่อภาคการส่งออกของประเทศและยังช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวอีกด้วย

            ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้พัฒนาทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมรองรับการพัฒนาพื้นทุกรูปแบบ รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่มาตรฐานสากล กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง จึงได้ดำเนินการโครงการต่างฯ ดังนี้ โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโครงการฯ ในอนาคต