กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ.2549

2. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ

3. รถยกเว้น

4. การกำหนดอัตราความเร็ว

    กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535