ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือ หรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. …(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

39 ร่างกฎกระทรวง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ดาวน์โหลด