แบบฟอร์ม

♣ แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
   – ข้าราชการพลเรือน           
   – ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานเงินทุนฯ และลูกจ้างชั่วคราว            


♣ แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว       


♣ แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา                                   


♣ คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
  – ข้าราชการพลเรือน           
  – ข้าราชการบำนาญ            
  – ลูกจ้างประจำ                  
  – พนักงานราชการ              
  – เจ้าพนักงานทางหลวง       


♣ คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  – ลูกจ้างประจำ                


♣ หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน 
– พนักงานราชการ         
– พนักงานเงินทุน         


♣ แบบฟอร์มคำขอย้าย
  – ข้าราชการพลเรือน