MOLIT, ITS Korea และ KOTRA Bangkok เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกลาง CCB ลาดกระบัง

วันที่ 27 มีนาคม 2561 กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของเกาหลี (MOLIT)

สมาคมขนส่งอัจริยะเกาหลี (ITS Korea)

และสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลีประจำกรุงเทพมหานคร (KOTRA Bangkok)

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกลาง CCB ลาดกระบัง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗