ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม

Download